pl en de ru

Informacja o ochronie Państwa danych osobowych

Informacja o ochronie Państwa danych osobowych 2018-05-25

Szanowni Państwo, Szanowni Klienci, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez IZOLBET sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów IZOLBET sp. z o.o.. Dlatego zanim rozpoczną Państwo korzystanie z dostępnych w naszej firmie serwisów i platform, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

IZOLBET sp. z o.o. z siedzibą w 09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9 (nazywany dalej „IZOLBET”), jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy handlowej, bądź uzyskane w celu wystawienia dokumentu sprzedaży (nazywane dalej „Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo dane w postaci numerów NIP, REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w IZOLBET przetwarzamy również dane zawarte w dostępnych dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy handlowej oraz sprzedaży i świadczenia dostaw dla Państwa oferowanych przez nas towarów i usług, w tym w szczególności wysyłki lub dostawy zamówionych produktów i towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków IZOLBET przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw IZOLBET zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych IZOLBET płatności, uzasadnionego interesu IZOLBET w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług IZOLBET,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

IZOLBET może przekazywać Dane osobowe następującym podmiotom / osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi IZOLBET ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków IZOLBET przewidzianych prawem, ochrony praw IZOLBET zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu IZOLBET w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności IZOLBET może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie i transportowe firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji sprzedaży usług, towarów i produktów IZOLBET.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z IZOLBET umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i instrukcjami przekazanymi przez IZOLBET,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

IZOLBET zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez IZOLBET i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zgromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i/lub IZOLBET.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.

Macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od IZOLBET potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. IZOLBET dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku prośby o kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, IZOLBET może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a IZOLBET ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.
 • Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych. W takim przypadku, IZOLBET wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 • Przenoszenia Danych osobowych. Pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez IZOLBET oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.
 • Sprzeciwu. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na IZOLBET może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: IZOLBET, ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin, + 48 24 235 01 30, sekretariat@izolbet.pl.

powrót